การประชุมเวทีสาธารณะฯ นำเสนอผลการศึกษาฯ

2018-02-12 13:41

 

การประชุมเวทีสาธารณะฯ นำเสนอผลการศึกษา และร่วมพิจารณาการกำหนดแนวทางการส่งมอบระบบข้อมูลเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ซอฟแวร์ประยุกต์:application)
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30-12.30 น. ณ วัดอรัญญาวาส ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
ภายใต้ โครงการ การพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนภายใต้หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม : กรณีพื้นที่ปฏิบัติการ จังหวัดน่าน
โดยมีองค์กรร่วมดำเนินงานในพื้นที่ เครือข่ายตำบลจังหวัดน่าน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และเครือข่ายคนน่านจัดการตนเอง 

by ThaiWebExpert