กิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยการปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย

2017-07-24 15:14


กิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยการปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย องค์ประกอบหลัก: เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม นำเสนอโดย รศ.ดร. นิรมล สุธรรมกิจ และ ผศ.ดร. พรเทพ เบญญาอภิกุล ดำเนินรายการโดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 36 คน โดยเป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ในการให้ข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาวิจัย by ThaiWebExpert