ขอเชิญประชุมเข้าร่วมประชุมกลุ่มเฉพาะ การทบทวนปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยด้านสังคมใน องค์ประกอบหลักด้านการมีสุขภาวะ และองค์ประกอบหลักด้านการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

2017-07-27


ขอเชิญประชุมเข้าร่วมประชุมกลุ่มเฉพาะ การทบทวนปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยด้านสังคมใน องค์ประกอบหลักด้านการมีสุขภาวะ และองค์ประกอบหลักด้านการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม”   ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ห้องประชุมจามจุรี 1 ชั้น M  โรมแรมปทุมวันปริ๊สเซส โดย ศ.สุริชัย หวันแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด นำเสนอผลการศึกษาโดย ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล ดร.มนทกานต์ ฉิมมามีและ ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ร่วมดำเนินรายการ 

by ThaiWebExpert