การประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้า โครงการการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนภายใต้หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม : กรณีพื้นที่ปฎิบัติการ จังหวัดน่าน

2017-06-15 15:31

การประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้า
โครงการการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนภายใต้หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม : กรณีพื้นที่ปฎิบัติการ จังหวัดน่าน 
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม อบต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน
โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ และคณะวิจัยในโครงการ
จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย by ThaiWebExpert