การประชุมทีมวิจัย โครงการ การปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย

2017-03-24 10:05

การประชุมทีมวิจัย โครงการ การปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
โดยศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว เป็นประธานในการประชุม เพื่อหารือการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขในแต่ละองค์ประกอบ ได้แก่  สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม ธรรมาภิบาล วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-18.00 น. โรงแรมสุโกศลby ThaiWebExpert