การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (focus group) “การนำเสนอ (ร่าง)แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการดำเนินความร่วมมือ ภายใต้กรอบความตกลงปารีส”

ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
by ThaiWebExpert