เวทีความคิดสู่ทางออกการจัดการผังเมืองและสิ่งแวดล้อมจากกรณีคำสั่งคสช.

วันที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องกรกมล โรงแรม เดอะสุโกศล

จัดโดย โครงการขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปโดยพลังทางสังคม และเครือข่ายนักวิชาการผังเมืองและสิ่งแวดล้อม

วิเคราะห์คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 3, 4 และ 9/2559 :ผลกระทบต่อการจัดการผังเมืองและสิ่งแวดล้อม

รศ.สิทธิพร ภิรมย์รื่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รศ.ดร ยงธนิศร์ พิมลเสถียร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอทางเลือกการปฏิรูปการจัดการผังเมืองและสิ่งแวดล้อมและกลไกเครือข่ายด้านจัดการผังเมืองและสิ่งแวดล้อม

คุณภารนี สวัสดิรักษ์ คณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมและพระราชบัญญัติผังเมือง ฉบับประชาชน

คุณภราเดช พยัฆวิเชียร อดีตนายกสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

https://drive.google.com/folderview?id=0BzYvLOe3b3Z_S2pURVlkdVpJX28&usp=...

by ThaiWebExpert