หนังสือการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับยุทธศาสตร์การพัฒนา

หนังสือเผยแพร่ประกอบเวที Global Warming Forum ปีที่ 4 ครั้งที่ 4
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 
ผู้เขียน:
ศุภกร ชินวรรโณ
 
สนับสนุนโดย: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
พิมพ์เมื่อ: สิงหาคม 2557
 

     หนังสือการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นโครงการสร้างอค์ความรู้ เพื่อการปรับต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานีและลุ่มน้ำห้วยหลวง

ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
by ThaiWebExpert