หนังสือเดินหน้าระบบ MRV กลไกบริหารจัดการโลกร้อน

หนังสือเผยแพร่ประกอบเวที Global Warming Forum ปีที่ 4 ครั้งที่ 5
เดินหน้าระบบ MRV กลไกบริหารจัดการโลกร้อน  
 
ผู้เขียน:
บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
ปวีณา พาณิชยพิเชฐ
สิรินทรเทพ เต้าประยูร
คมศิลป์ วังยาว
ชุตินธร ประดิษฐเพชร
ดำรงค์ บัวยอม
รัตนาภรณ์ อาณาประโยชน์
ลดาวัลย์ พวงจิตร
วงกต วงศ์อภัย
สิริลักษณ์ เจียรากร
สุวรรณา (กิจผาติ) บุญตานนท์
อรทัย ชวาลภาฤทธิ์  
 
สนับสนุนโดย: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และองค์การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)    
พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558
 
  หนังสือรวบรวมข้อสังเคราะห์เชิงนโยบายเรื่องระบบการตรวจวัด รายงานและทวนสอบ (Measurement, Report and Verification : MRV) ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย เพื่อรองรับแผนและกิจกรรมการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ 
 
 

 

ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
by ThaiWebExpert