เอกสาร GWF4#5

เอกสารประกอบการประชุม

เดินหน้าระบบ MRV กลไกบริหารจัดการโลกร้อน
วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมเดอะสุโกศล
จัดโดย ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ
 
1) ระบบ MRV ที่เหมาะสมกับการดำเนินงานภายในประเทศ
                             โดย     รศ.ดร.สิรินทรเทพ เต้าประยูร               บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
                                                                                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี      
2) ประสบการณ์การใช้  MRV จากต่างประเทศ และมุมมองการใช้ประโยชน์
                            โดย     ดร.ปวีณา พาณิชยพิเชฐ                      องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
                                                                                       (องค์การมหาชน) 
3) วงเสวนา: โอกาสและความท้าทายต่อการดำเนินงานระบบ MRV
                                       ภาคพลังงาน
                                     ดร.สุกมล ประกอบชาติ                        กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
                                      ภาคอุตสาหกรรม
                                     รศ.ดร.อรทัย ชวาลภาฤทธิ์                    คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                                      ภาคป่าไม้
                                     ผศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร                      คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

 

ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
by ThaiWebExpert