ข้อสรุปจากเวทีเจรจาความตกลงโลกร้อน ครั้งที่ 20 (COP 20)

ผู้เขียน: 
UNFCCC
พิมพ์เมื่อ: 
December 2014

จากผลการประชุมภาคีสมาชิกอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศครั้งที่ 20 (COP 20) และพิธีสารเกียวโต ครั้งที่ 10 (CMP 10) ระหว่างวันที่ 1 - 12 ธันวาคม 2014 ณ กรุงลิมา ประเทศเปรู ภายหลังจากเวทีการเจรจาสิ้นสุดลง ได้มีข้อสรุปการเวทีการเจรจาเผยแพร่ให้ทราบ เนื้อหาหลักจากเวทีได้พูดในมิติต่างๆ ทั้งในเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Mitigation), การปรับตัว (Adaptation), การเงิน (Finance) และการพัฒนาทาางเทคโนโลยี (Technology transfer) และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
by ThaiWebExpert