เอกสาร GWF4#4

เอกสารประกอบการประชุม
 
Global Warming Forum ปีที่ 4 ครั้งที่ 4 
 
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
 
วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมเดอะสุโกศล
 
จัดโดย ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม
 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ
 
1). การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน 
 
โดย คุณศุภกร ชินวรรโณ ผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัยการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ       
 
2). การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการปรับทัศนคติชุมชนต่อทิศทางใหม่ของการพัฒนา
 
- ในมุมมองข้อคิดเห็นจากผู้ที่ขับเคลื่อนโครงการ 
ดย คุณณัฎฐพล จิระสกุลไทย
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
 
- ในมุมมองข้อคิดเห็นจากผู้นำชุมชน
โดย พระมหาสุภาพ พุทฺธวิริโย วัดป่านาคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
by ThaiWebExpert