Climate@Risk ความเสี่ยงโลกร้อนกับอนาคตประเทศไทย

พิมพ์เมื่อ: 
กรกฎาคม 2557
 
Climate@Risk
ความเสี่ยงโลกร้อนกับอนาคตประเทศไทย
 
ผู้เขียน:
ดร.บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์
รศ.ดร.อำนาจ  ชิดไธสง
คุณศุภกร  ชินวรรโณ
 
สนับสนุนโดย: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 
พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2557
หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทความตีพิมพ์ในคอลัมน์ climate@risk หน้าทัศนะวิจารณ์ หนงสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
โดยผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 
มีหัวข้อเรื่อง ประกอบด้วย:
1.ติดตามกระแสการเมืองโลก การเจรจาลดโลกร้อน
2.เปิดมุมมอง โลกร้อนกับประเทศไทย
3.ปรับมุมมอง ความท้าทายอนาคตสังคมไทยภายใต้ภาวะโลกร้อน
4.อนาคตของโลกและการแก้ปัยหาโลกร้อน

 

ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
by ThaiWebExpert