สรุปสาระสำคัญรายงานสังเคราะห์และประเมินความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ครั้งที่ 5 ภายใต้ IPCC

พิมพ์เมื่อ: 
กรกฎาคม 2557

สรุปสาระสำคัญรายงานสังเคราะห์และประเมินความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ครั้งที่ 5 ภายใต้ IPCC

ผู้เขียน:
รศ.ดร.อำนาจ  ชิดไธสง
ดร.อัศมน  ลิ่มสกุล
 
สนับสนุนโดย: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 
พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2557
เอกสารประกอบการเวที Global Warming Forum ปีที่ 4 ครั้งที่ 3
รายงานโลกร้อน IPCC AR5: ความจริงที่ทุกคนควรฟัง (IPCC AR5: A Convenient Truth)
 
มีหัวข้อเรื่อง ประกอบด้วย:
1.รายงานด้านวิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ค.ศ.2013 ของคณะทำงานกลุ่มที่ 1 
2.รายงานด้านผลกระทบ การปรับตัวและความล่อแหลม ค.ศ.2014 ของคณะทำงานกลุ่มที่ 2

 

ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
by ThaiWebExpert