เอกสาร GWF4#3

 

 

          เอกสารประกอบการประชุม

Global Warming Forum ปีที่ 4 ครั้งที่ 3

รายงานโลกร้อน IPCC AR5 : ความจริงที่ทุกคนควรฟัง

(IPCC AR5: A Convenient Truth)

วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมเดอะสุโกศล

จัดโดย ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ


 

 

 

         

         สรุปสาระสำคัญของด้านวิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ของคณะทำงานกลุ่มที่ 1 (The IPCC Fifth Assessment Report) 

         โดย รศ.ดร.อำนาจ ชิดไธสง    ผู้ประสานงานชุดโครงการ THAI-GLOB   บัณฑิตร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

        

          สรุปสาระสำคัญของด้านผลกระทบ การปรับตัวและความล่อแหลม ของคณะทำงานกลุ่มที่ 2 (The IPCC Fifth Assessment Report: AR5)

          โดย  ดร.อัศมน ลิ่มสกุล        ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

                                           

 

 

 

ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
by ThaiWebExpert