สรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 19 (COP19)

ผู้เขียน: 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
     
 
     การเจรจาสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 19 ระหว่างวันที่ 11 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ 
 
     ประกอบด้วยการเจรจา
1. สมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 19 (COP 19)
2. สมัชชารัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 9 (CMP 9)
3. คณะทางานเฉพาะกิจ DURBAN PLATFORM ว่าด้วยการเพิ่มระดับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัว สมัยที่ 2-3 (Ad hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action: ADP 2-3)
4. องค์กรย่อยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมัยที่ 39 (SBSTA 39)
5. องค์กรย่อยด้านการดาเนินงาน สมัยที่ 39 (SBI 39)
 

      ในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจก, การปรับตัวต่อผลกระทบ (Adaptation), การสนับสนุนทางการเงิน (Finance) และเกี่ยวกับภาคป่าไม้ Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (REDD+) 

ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
by ThaiWebExpert