เรดด์พลัส ประเด็นเจรจาระดับโลก โจทย์การบ้านระดับประเทศ

พิมพ์เมื่อ: 
มกราคม 2557
เรดด์พลัส ประเด็นเจรจาระดับโลก โจทย์การบ้านระดับประเทศ
 
ผู้เขียน:
ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
รัตนาภรณ์ อาณาประโยชน์
ผศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร
 
สนับสนุนโดย: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย
 
พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2557
เอกสารประกอบการเวที Global Warming Forum ปีที่ 4 ครั้งที่ 1
เรดด์พลัส: นโยบายและการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย
 
มีหัวข้อเรื่อง ประกอบด้วย:
1.ความเป็นมาและความเข้าใจเรื่องเรดด์พลัส
2.การดำเนินงานเรื่องเรดด์พลัสของประเทศไทย
3.การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรดด์พลัสในประเทศไทย
4.ประเด็นและข้อพิจารณาในการดำเนินการตามกลไกเรดด์พลัส
5.ข้อเสนอต่อการดำเนินงานเรื่องเรดด์พลัสของไทยในระยะต่อไป

 

 

ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
by ThaiWebExpert