เอกสารประกอบเวที Global Warming Forum ปี่ที่ 4 ครั้งที่ 2

 เวที Global Warming Forum ปีที่ 4 ครั้งที่ 2

ภูมิทัศน์ทางการเมืองในเวทีระหว่างประเทศด้านโลกร้อน
วันพุธที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 13.30 – 16.40 น. ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล
จัดโดย ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ
และสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย
 
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ทางการเมืองระหว่างประเทศด้านโลกร้อน
โดย  ดร.บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์  ผู้ประสานงานชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม
 
ทิศทางการตั้งรับและปรับตัวต่อความตกลงฉบับใหม่ปี 2015 
 
มุมมองข้อคิดเห็นจากภาครัฐ
โดย  คุณประเสริฐ  ศิรินภาพร  ผู้อำนวยการ สำนักประสานการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สผ.
 
มุมมองข้อคิดเห็นจากภาคเอกชน
โดย  คุณสมเจตนา ภาสกานนท์  กรรมการ คณะกรรมการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หอการค้าไทย
ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
by ThaiWebExpert