เอกสารประกอบการประชุม GWF ปีที่ 4 ครั้งที่ 1

Global Warming Forum ปีที่ 4 ครั้งที่ 1
เรดด์พลัส: นโยบายและการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 เวลา 13.00 – 17.00 น.ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล
จัดโดย ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ

เรดด์พลัส: นโยบายและการเตรียมความพร้อมของประเทศ

ทางเลือกการดำเนินงานเรดด์พลัสในรูปแบบกองทุนคาร์บอน
โดย ผศ.ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร คณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณระวี ถาวร ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ทางเลือกการดำเนินงานเรดด์พลัสในรูปแบบตลาดคาร์บอน
โดย ดร.อุษา กลิ่นหอม คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผอ.บงกช กิตติสมพันธ์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
by ThaiWebExpert