เอกสารประกอบการประชุมเวที Global Warming Forum ครั้งที่ 6

"รับมือโลกร้อนก่อน 4 องศา : สิ่งที่ประเทศไทยทำได้"

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 – 17.00 น.

ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ 3 โรงแรมสุโกศล(สยามซิตี้)

จัดโดย : ชุดโครงการ MEAs Think Tank ,ชุดโครงการ THAI-GLOB,

ชุดโครงการวิจัยการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

โดยมีเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้

ผ่าวิกฤติ......หากโลกร้อนถึงจุด 4 องศา โดย รศ.ดร.อำนาจ ชิดไธสง ผู้ประสานงานชุดโครงการ THAI-GLOB

“ชุดข้อเสนอทางนโยบายของประเทศไทยด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ”

ประเด็นท้าทายและข้อเสนอเชิงนโยบายและการเจรจาของไทยเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์

ข้อเสนอเรื่องการปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมที่มั่นคงและทนทานต่อความเสี่ยงจากภูมิอากาศ
โดย คุณศุภกร ชินวรรโณ

มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการลดการปล่อยก๊าซและปรับตัว
โดย รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ

ติดตามประเด็น MRV ทั้งในและต่างประเทศ
โดย ผศ.ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร

ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
ไฟล์สิ่งพิมพ์: 
by ThaiWebExpert